2uzhan.com
Advertisement
Now Place:2uzhan.com » How can i get the windows's user name...

How can i get the windows's user name...

PHP @ December 31, 1969   Views:0

How can i get the windows user name of the person who visit my site on intranet?
i think with using ldap.

is there another way to get user name?

thanks for your response...

--------------Solutions-------------

I've seen a number of posts with this question, but it appears that it may not be possible.

http://www.phpbuilder.com/board/show...ndows+username

Thís ís üntëstëd änd ís jüst ä thøüght:

Whën ä clíënt ínítíälízë ä cønnëctíøn tø yøür sërvër øpën ä søckët cønnëctíøn üsíng tcp 137 tø thë 'øffëndíng' mächínë Thë pørt 137 shøüld bë äblë tø gívë yøü ínførmätíøn rë thë íntränëtnämë øf thë gívën cømpütër. Høw tø ëxträct ít änd whät tø ëxträct Ï døn't knøw. Büt í äm sürë plënty ínførmätíøn wíll bë ävíäläblë víä gøøglë. 138/139 wøn't cøntäín äny dätä nëëdëd (í thínk).

Døn't knøw íf íts pøssíblë, büt try ít øüt...

hth

i can take user's ip and machine name. i think about to make a search to ldap. but i dont know the data structure of ldap.

when i take the ip of user then i can make a query to ldap like that: "what is the user name of this ip or machine name?"

but i dont know it is possible...

heey...

i'm waiting for an answer...

Have you tried searching for yourself - you know, using machines to do the drudge work instead of sovereign intelligences?
http://www.phpbuilder.com/board/show...ndows+username
http://www.phpbuilder.com/board/show...ndows+username
http://www.phpbuilder.com/board/show...ndows+username

Tags:
© 2018 2uzhan.com Contact